De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Iriscare - Alterjob
Iriscare
Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) en is verantwoordelijk voor het  beheer van een reeks bevoegdheden die overgedragen zijn bij de zesde staatshervorming. Sinds 1  januari 2019 is Iriscare het contactpunt bij uitstek voor burgers en professionals voor alles in verband  met sociale bescherming in het Brussels Gewest.  

De bevoegdheden die Iriscare beheert, zijn divers:  

• het beleid en de financiering beheren van de gezondheidssector in Brussel;
• het beleid en de financiering beheren wat betreft bijstand aan personen en meer bepaald  bijstand aan ouderen of personen met een handicap;  
• de Brusselse ziekenfondsen en kinderbijslagfondsen begeleiden en financieren;
• het kinderbijslagfonds Famiris overkoepelen;  
• meldingen over niet-vergunde bicommunautaire kinderdagverblijven controleren en  vergunningen uitreiken;  
• de Brusselse bicommunautaire centra voor gezinsplanning subsidiëren, erkennen en  opvolgen;  
• ondersteuning bieden in het kader van de COVID-crisis;  
• de graad van de handicap of de verminderde zelfredzaamheid van een persoon aan de hand  van verschillende criteria bepalen en de gevolgen ervan op sociaal, medisch of psychologisch  vlak vaststellen. 

Leer Iriscare beter kennen via http://www.iriscare.brussels/nl 

We zoeken via deze vacature een nieuwe Nederlandstalige collega voor het Centrum voor evaluatie  van de autonomie en de handicap van Iriscare.  

Deze dienst staat in voor de evaluatie en de erkenning van:  

de handicap of de aandoening van Brusselse kinderen en jongeren tot 21 jaar, die aanspraak  maken op een verhoging van de kinderbijslag;  
de verminderde zelfredzaamheid van Brusselse 65-plussers, die aanspraak maken op een  maandelijkse uitkering (tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden).