De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden
1. Over Alterjob.be
De Site "Alterjob.be" wordt gehost door Alterjob NV, bedrijf gevestigd Oude molenstraat 66, 1160 Oudergem, België, ingeschreven bij de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer BE 0899673812 (hierna: "Alterjob"). U kunt contact opnemen met Alterjob via de contactpagina..
2. Diensten
Alterjob is een vacaturebank. Alterjob biedt via de website een online advertentiedienst alsook het beheer van de geautomatiseerde relatie tussen bedrijven die aanwerven (hierna “Werkgevers”) en werkzoekenden (hierna “Sollicitanten”) aan. Werkgevers en Sollicitanten worden hierna gezamenlijk vermeld als “Lid” of “Leden”.
Het algemene werkingsprincipe is: Werkgevers plaatsen jobadvertenties voor een bepaalde periode. Gedurende deze periode hebben de Sollicitanten de mogelijkheid de advertenties gratis te raadplegen en hun kandidatuur kosteloos naar de Werkgevers door te sturen. De Werkgever staat in voor het ontleden en behandelen van de kandidaturen.
3. Algemene verplichtingen van de Leden
De Werkgevers en de Sollicitanten komen overeen:
  • akkoord te gaan met de Voorwaarden;
  • hun logingegevens vertrouwelijk te houden;
  • geen logingegevens of contactgegevens van een account behorend tot een ander Lid op te vragen;
  • geen computerprogramma (virus of andere) te downloaden of te gebruiken dat de werking van de site in gevaar kan brengen of dat op geautomatiseerde wijze informatie over andere Leden verzamelt;
  • de website niet te gebruiken voor doeleinden die onwettig, illegaal, kwaadaardig zijn of niet overeenstemmen met de Voorwaarden;
4. Specifieke voorwaarden voor het publiceren van vacatures
  • De Werkgever moet een social-profitorganisatie zijn: een instelling, een administratie, een vereniging, een coöperatieve, een bedrijf met een sociaal of ecologisch doel (bevordering van natuurbehoud, korte keten of biologische landbouw);
  • De publicatie van de vacatures is betalend. De tarieven staan ​​vermeld op de pagina bestelbon. Een bestelling resulteert in een factuur te betalen via overschrijving;
  • Een publicatie kan slechts één specifieke functie op één specifieke plaats betreffen;
  • De titels van vacatures moet worden beperkt tot een functietitel. Deze titels mogen geen lidwoord of meta-informatie over de functie (type contract, tijdsduur, bekwaamheden enz.) bevatten. Voorbeeld: "We zijn op zoek naar een Ergotherapeut COD halftime" dient op de site te worden geschreven als "Ergotherapeut";
  • Een vacature kan door de Werkgever worden gewijzigd gedurende de hele publicatietermijn, met uitzondering van de titel die enkel kan worden gewijzigd tijdens de eerste 24 uur;
5. De naleving van voorwaarden
Zonder andere beroepsmiddelen uit te sluiten, behoudt Alterjob zich het recht toe de inhoud van een advertentie te wijzigen, accounts op te schorten of te beëindigen, toegang te verbieden tot de site, de publicatie van gehoste inhoud te vertragen of te verwijderen, indien een Lid niet handelt conform de voorwaarden.
6. Betaling van facturen
Facturen worden elektronisch (in pdf-formaat) via onze facturatiesoftware www.zervant.com verstuurd en dienen binnen de 10 kalenderdagen na hun levering via overschrijving te worden betaald. In geval van wanbetaling stuurt Alterjob een eerste aanmaning 14 dagen na de vervaldatum van de factuur en een tweede aanmaning 14 dagen na de eerste aanmaning. Elke aanmaning worden elektronisch verzonden en kan een toeslag veroorzaken die kan oplopen tot 10 euro. Als de Werkgever niet heeft betaald ondanks twee aanmaningen, ziet Alterjob zich genoodzaakt een schuldinvorderingsbedrijf en een advocaat in te schakelen. De Werkgever wordt in dat geval verantwoordelijk gesteld voor alle invorderingskosten met inbegrip van de rente tegen de wettelijke rentevoet.
7. Aansprakelijkheden
Aansprakelijkheid voor advertenties
Alterjob is een webhost in de zin van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de informatiemaatschappij, de omzetting van Richtlijn 2000/31 / EG van het Europees Parlement en Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt.

Alterjob is niet verplicht om de inhoud van advertenties te controleren. De advertenties worden opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Werkgever. Als u denkt dat een advertentie van illegale aard is, gelieve het ons te melden via de contactpagina. Alterjob is evenmin aansprakelijk voor de al dan niet correcte opvolging van de kandidaturen vanwege de Werkgever. Deze aangelegenheden staan onder de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de Werkgever.
Aansprakelijkheid voor de Website
Alterjob stelt alles in het werk om de Site te alle tijde beschikbaar en beveiligd te houden. Alterjob kan echter niet garanderen dat de site te alle tijde beschikbaar en beveiligd is, meer bepaald omwille van onderhoud of ten gevolge van technische storingen. Alterjob kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreeks of onrechtstreeks geleden verlies of schade, met inbegrip van verlies van winst, inkomsten, gegevens, klanten, of van elke ander vorm van geleden schade die voortvloeit uit het gebruik van de site.

Naast de inhoud geplaatst door Leden bevat de site informatie bewerkt door Alterjob. Alterjob stelt alles in het werk om duidelijke en nauwkeurige informatie te verstrekken. Alterjob kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor uw gebruik van de site.
8. Persoonlijke gegevens
Uittreksel uit ons privacycharter privacycharter

Met uitzondering van anonieme bezoekersgegevens die worden verzameld door Google Analytics voor strikt statistische doeleinden, verzamelen wij geen gegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van onze gebruikers. De gegevens die via onze diensten worden verzameld, op een toegestane en altijd gerechtvaardigde manier, dienen strikt voor het goed functioneren van de betreffende diensten.

Voor u, sollicitant, zijn de verzamelde gegevens:

- de keuze van uw taal van gebruik op onze site, om u deze bij voorrang voor te stellen tijdens uw volgende bezoek (FR of NL)
- trefwoorden om uw e-mailalerts in te stellen, als u ervoor kiest om deze service te gebruiken
- uw favoriete jobaanbiedingen, als u hebt besloten om een ​​snelle en gecentraliseerde toegang te behouden tot de vacatures die u het meest interesseren

Deze gegevens worden alleen verzameld als de kandidaat besluit zich te registreren op Alterjob ten einde gebruik te maken van een of meer van diens diensten. De niet-geregistreerde bezoeker is niet onderworpen aan enige gegevensverzameling.

We verzamelen geen browsegeschiedenis of bezoekersgeschiedenis, we betrachten op geen enkele manier onze bezoekers te profileren.

Voor werkgevers zijn de verzamelde gegevens:

- de keuze van uw taal van gebruik van onze site, om u deze bij voorrang voor te stellen tijdens uw volgende bezoek (FR of NL)
- jobaanbiedingen door u of door ons ingebracht
- anonieme statistieken over het raadplegen van uw jobaanbiedingen
- informatie die toegangsbeheer naar het dashboard mogelijk maakt
- data en tijden van inloggen, inbrengen of wijzigen van jobaanbiedingen
- factuurgegevens en factureringsgeschiedenis
9. Varia
Indien enige bepaling van deze Voorwaarden onuitvoerbaar of ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, wordt de werkingssfeer van deze bepaling beperkt of afgeschaft, zodat de overige bepalingen van deze Voorwaarden geldig en afdwingbaar blijven tussen de partijen. Alterjob behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden alle wijzigingen van kracht na publicatie op de website voor alle bezoekers die de site bezoeken na die datum. Alterjob behoudt zich ook het recht toe om niet bevestigde accounts of accounts die gedurende 24 maanden inactief zijn te verwijderen.
10. Toepasselijk recht
U kunt deze site vanaf elke plaats ter wereld raadplegen. Ongeacht de manier waarop u deze site bezoekt en de plaats van waaruit u de site bezoekt, gaat u ermee akkoord dat deze Voorwaarden onderworpen zijn aan en uitsluitend interpreteerbaar zijn naar Belgisch recht, met uitzondering van de regels van het internationaal privaatrecht. Elke claim, actie of gerechtelijke procedure die zich voordoet aangaande de Site valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België), die rechtspreken in het Frans en u stemt in met de bevoegdheid van deze rechtbanken.