alterjob
Les jobs à profit social
qui vous vont bien !
Bond Beter Leefmilieu - Alterjob.be
Bond Beter Leefmilieu
Onze missie

BBL verenigt, versterkt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Samen met hen en andere milieubewuste koplopers reiken wij burgers, bedrijven en overheden concrete, haalbare en innovatieve oplossingen aan voor milieubelastende activiteiten. Zo initiëren, stimuleren en versnellen we de transitie naar een duurzame samenleving. Want we willen de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen leeft zonder nog te wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid. We laten de stem van actieve burgers en groeperingen luider klinken. Consumenten inspireren en activeren we met informatie en campagnes. Bedrijven ondersteunen we in het vinden van milieuvriendelijke oplossingen en het creëren van een markt hiervoor. Door overleg, onafhankelijk advies en opinievorming geven we richting aan het beleid van overheden.

Onze personeelsvisie

BBL biedt een aangename, inspirerende en stimulerende werkplek. We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin onze medewerkers zich blijvend kunnen ontplooien. We moedigen de medewerkers aan om verantwoordelijkheid op te nemen en we werken aan een sfeer van vertrouwen en vrijheid om het werk zelf te organiseren. We kiezen ervoor om binnen deze context expliciet aandacht te besteden aan een evenwicht tussen professionele en privé-ambities. We waarderen collegialiteit, inbreng, inzet en de diverse talenten binnen het team.

De inhoudelijke werking van BBL?

De inhoudelijke werking van BBL richt zich op 5 maatschappelijke transities om de volledig hernieuwbare, circulaire economie vorm te geven: industrie, transport, gebouwen & bebouwde omgeving, energie en landbouw & voeding. Ze doet dat via project- en beleidswerk (studiewerk, visievorming, adviesverlening, beleidsoverleg, opiniëring en netwerking). Bij de beleidswerking ligt de voornaamste focus op het
Vlaamse beleid, maar we hebben ook oog voor Europese en federale ontwikkelingen. Ook ondernemingen of maatschappelijke organisaties met een grote impact op de transities zijn voorwerp van het beleidswerk.

Waarom inzetten op transport?

? In Vlaanderen is transport verantwoordelijk voor 35% van de niet-ETS CO2-emissies en een van de belangrijkste uitstoters van vervuilde lucht. Om emissievrije en gezonde steden te creëren, is een beperking van het aantal transportkilometers met gemotoriseerd wegverkeer noodzakelijk. Het verbeteren van de ruimtelijke ordening staat daarbij met stip op één. Daarnaast moet ook de omslag naar emissievrije en gedeelde voertuigen, openbaar vervoer en zachte vervoersmodi prioriteit krijgen.
? De lucht- en scheepvaartsector kunnen de omslag naar nuluitstoot enkel maken mits een sterk beleidskader en schonere technologieën. Kortere en circulaire industriële productieketens moeten de nood aan goederentransport verminderen. Het internationale spoorvervoer van goederen en personen versterken, blijkt ook een cruciaal puzzelstuk.

https://www.bondbeterleefmilieu.be