Administration communale de Jette - Directeur Kunstonderwijs - Alterjob.be
Directeur Kunstonderwijs (h/f/x)
Administration communale de Jette Jette Deeltijds
Administration communale de Jette
De gemeentelijke Jetse academie voor muziek, woord en dans behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Zoals haar naam reeds aangeeft treedt het gemeentebestuur van Jette op als inrichtende macht.

De academie en de inrichtende macht streven ernaar om hoog kwalitatief deeltijds kunstonderwijs aan te bieden.

De Jetse academie wil een openbare instelling zijn waar alle leerlingen, ongeacht hun levensopvatting, hun filosofische overtuiging of sociaaleconomische achtergrond maximaal hun artistieke talenten kunnen ontplooien.
Contexte et fonction
Algemeen

In opdracht van het gemeentebestuur van Jette, binnen het kader van het artistiek - pedagogisch project, plannen, organiseren, coördineren en bijsturen van de activiteiten om de beoogde resultaten van de academie voor muziek, woord en dans na te streven en /of te realiseren.Specifieke taken en verantwoordelijkheden

In overleg met het gemeentebestuur en alle belangrijke stakeholders vormgeven, uitvoeren en bijsturen van het artistiek - pedagogisch project

Opvolgen en waken over de kwaliteit van het geboden onderwijs

Regelmatig evalueren van de werking van de academie en bijsturen waar nodig

Leiden en begeleiden van het personeel om met een bekwaam en gemotiveerd team de doelstellingen van de academie te realiseren

Verzekeren van een goede communicatie en samenwerking met de leerlingen en de ouders rond de specifieke aanpak en de werking van de academie in het algemeen

Verzekeren van een goede communicatie en/of samenwerking met het gemeentebestuur, betrokken instanties en ondersteunende actoren om goede relaties tussen de academie en de ondersteunende partners op te bouwen, hen te informeren en optimaal bij de werking van de Jetse academie te betrekken, informatie of professioneel advies in te winnen.

In de mate van het mogelijke en na overleg met het gemeentebestuur de inspanningsverplichting nakomen bij het opvolgen van de begroting om de werkingsmiddelen optimaal en adequaat te besteden.

Verantwoordelijkheid dragen voor een tijdige en correcte verwerking van de documentenstroom, voor de personeels- en leerlingenadministratie om te verzekeren dat aan alle (decretaal opgelegde en andere) administratieve verplichtingen/afspraken wordt voldaan, voor de subsidies desgevallend aan te vragen en een goede informatiedoorstroming naar alle participanten te waarborgen.
Profil
Gedragcompetenties

Je kan toekomstgericht denken. Dit wil zeggen dat je een visie en een strategie en proactief doelen kan ontwikkelen en deze vertalen in een artisitiek - pedagogisch project in overleg met het schoolbestuur en andere stakeholders.

Je kan veranderingsprocessen sturen en begeleiden. Je initieert ze, coördineert ze, monitort weerstanden en tracht ze om te buigen in een positief gegeven

Je kan probleemoplossend denken door creatieve oplossingen te zoeken voor allerhande problemen

Je bent besluitvaardig door op het gepaste moment en op oordeelkundige wijze tot een beslissing te komen. Je communiceert deze aan al de betrokkenen.

Je bent een echte teamleader. Je geeft richting en sturing aan een groep van een dertigtal medewerkers. Je motiveert hen en brengt een goede samenwerking tot stand.

Je bent een organisatietalent. Je kan plannen en doeltreffend werken in functie van veranderende omstandigheden.

Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid

Je bent relatiebekwaam, dit wil zeggen dat je :

-vlot contacten legt en onderhoudt

- beschikt over een luisterend oor en groot empatisch vermogen

- voor je mening durft uit te komen met respect voor de mening van anderen en het algemeen belang

Je kan voeling houden met de leerlingen via gesprekken, participatie en inspraak

Je kan omgaan met belangen, maakte ze bespreekbaar en tracht tegengestelde belangen te verzoenen.

Je kan efficiënt omgaan met werkdruk

Je bent in staat om te kritisch te reflecteren over het eigen werk en hieruit de juiste conclusies te trekken om het eigen werk te verbeteren.

Je benut nascholingsmogelijkheden en staat open voor andere HR-toepassingen (assesment, 360° feedback, experience-center, ...) om je professioneel functioneren te verbeterenTechnische competenties

Je weet waar je de belangrijkste bronnen met betrekking tot de onderwijsregelgeving en andere regelgeving kan terugvinden.

Je kan de onderwijsregelgeving en andere regelgeving op de juiste manier interpreteren.

Je beschikt over de juiste pedagogisch-didactisch kennis en hebt een grote artistieke bagage en interesse.

Je beschikt over een basiskennis informatica (Ms Office, Smartschool, ...) die je helpt in het actief ondersteunen van de digitalisering van het onderwijsaanbod en de onderwijsondersteunende processen.

Je hebt kennis van functiebeschrijvingen, functioneringgesprekken en beheerst een aantal basistechnieken voor evaluatie
Conditions et contrat
Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven in het ambt van directeur/schoolhoofd in een halftijdse tijdelijke betrekking.

Loon Afhankelijk van je diploma val je onder een bepaald barema. Hiervoor verwijzen we naar volgende website:

http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddenschalen/huidig/overzichtper100.asp?nr=5Voordelen

•uitgebreid opleidingsaanbod
•gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
•onkosten vergoeding voor het werk-werkverkeer voor de verplaatingen met de eigen wagen
•mogelijkheid voor een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer
•beschikken over een gsm, een laptop en een tabletcomputer, tussenkomst in de gsm-kosten voor het werk
•gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
Cliquez ici pour savoir comment
postuler à cette offre d'emploi
Employeur
Administration communale de Jette
Lieu de travail
Jette
Contrat
Deeltijds
Expérience
Niveau d'étude
Date ultime pour postuler
Non précisée
Sauvegarder
Pour sauvegarder cette offre, connectez-vous !
Partager
Partagez cette offre d'emploi avec les personnes de votre réseau qu'elle pourrait intéresser !